Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské zařízení

Školní poradenské zařízení

V souladu s vyhláškou č.197/2016 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních zabezpečuje naše škola poradenské služby ve škole výchovným poradcem, školním metodikem prevence a kariérovým poradcem, kteří spolupracují zejména se zástupci ředitele školy, s třídními učiteli, učiteli, případně s dalšími pedagogickými pracovníky školy.

Organizační struktura

Vedoucí školního poradenského pracoviště:

• výchovný poradce

Členové školního poradenského pracoviště:

• školní metodik prevence
• kariérový poradce

Hlavní cíle

• zkvalitnění poradenských služeb ve škole poskytovaných žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům
• zlepšení sociálního klimatu školy
• práce se všemi subjekty školy i s žáky, kteří nemají problémy, a vytváření široké základny preventivní činnosti
• vytváření minimálního preventivního programu a sledování jeho účinnosti
• zajištění péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a příprava podmínek pro úspěšnou integraci žáků se specifickými vzdělávacími potřebami
• řešení problémů spojených se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence
• posílení průběžné a dlouhodobé péče o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování
• posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané žáky
• poskytování základních služeb kariérového poradenství
• prohloubení spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními

 

Pokud Tě na škole, nebo i osobním životě něco trápí, nevíš za kým jít, chceš se svěřit, můžeš využít Nenech to být nebo Schránku důvěry.