Obory

Zkrácené studium

» Karosář

Obor ukončený výučním listem v délce trvání 1 rok, určený pro absolventy oborů vzdělání s výučním listem nebo oborů vzdělání s maturitní zkouškou

23-55-H/01 Karosář

Absolventi naleznou uplatnění v povolání karosář především při opravách karosérií a skříní vozidel a jejich mechanizmů, montáži jejich příslušenství a vybavení, seřizování poloh jejich pohyblivých částí, zasklívání oken, drobných opravách lakování karosérií a nátěrů spodků vozidel. Uplatní se také při výrobě karosérií a skříní a při jejich ošetřování.

Organizace výuky

Zkrácené studium v denní formě zahrnuje pouze výuku odborných předmětů a realizaci odborného výcviku, u zaměření Profesionální řidič také výuku cizího jazyka.

Studium je zdarma, uchazeč je žákem Střední školy dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, p. o. Uchazeči budou přijati bez přijímacích zkoušek. Podmínkou pro přijetí je úspěšné ukončení studia s maturitní zkouškou nebo s výučním listem a potvrzení praktického lékaře o zdravotní způsobilosti pro vybraný obor.

Tiskopis přihlášky pro denní studium najdete na internetových stránkách v nabídce Přijímací řízení.

» Ekonomika a podnikání

Obor ukončený maturitní zkouškou v délce tvání 2 roky, určený pro absolventy oborů vzdělání s maturitní zkouškou

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Uchazeč vykonává pouze odbornou část maturity dle § 81 Školského zákona žák nekoná společnou část maturitní zkoušky.

Absolvent se uplatní na trhu práce především ve skupině povolání zaměřených na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnicích všech právních forem a v ostatních organizacích. Příkladem jsou povolání (typové pozice): ekonom, finanční referent, referent marketingu, asistent, sekretářka, obchodní zástupce, mzdový referent, administrativní pracovník, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník a v dalších ekonomicko-administrativních funkcích. Absolvent bude schopen posoudit výhody a nevýhody investice nebo obchodního kontraktu, vést obchodní jednání a prezentovat výrobek nebo službu odběratelům. Mezi jeho dovednosti patří vedení účetnictví a zajišťování personální a administrativní agendy. Ve styku se zákazníkem bude jednat profesionálně se schopností použít dvou cizích jazyků: jazyka anglického a jazyka německého.
Absolvent má předpoklady pro to, aby rozvíjel vlastní podnikatelské aktivity.

 

» Mechanizace a služby

Obor ukončený maturitní zkouškou v délce trvání 2 roky, určený pro absolventy oborů vzdělání s maturitní zkouškou

41-45-M/01 Mechanizace a služby


Uchazeč vykonává pouze odbornou část maturity dle § 81 Školského zákona žák nekoná společnou část maturitní zkoušky.

Absolvent se uplatní v mechanizovaných provozech zemědělské prvovýroby při využívání zemědělské techniky a zabezpečování její provozní spolehlivosti a oprav, v podnicích zabývajících se opravami zemědělské a lesnické techniky, diagnostickou a servisní činností, dále i v oblasti prodeje zemědělské, dopravní manipulační techniky, v samostatné podnikatelské činnosti v oblasti mechanizovaných služeb a dalších služeb pro zemědělství a pro rozvoj venkova, v ochraně a tvorbě krajiny, v hospodaření s odpady, jakož i v podnicích zajišťujících provoz dopravní a manipulační techniky a mobilních strojů. Absolvent se uplatní zejména jako zemědělský technik, vedoucí nebo technik v opravnách a zařízeních poskytujících další servisní služby, prodejce zemědělské techniky a pracovník v poradenských službách, jako farmař nebo samostatný podnikatel v obchodu se zemědělskou technikou, náhradními díly, nářadím a materiálem pro provoz této techniky, v kovovýrobě či renovacích, jako technik v dopravních firmách, v obchodnětechnických útvarech podniků, ve státní a obecní správě apod.
Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny T, B, C.

» Autotronik

Obor ukončený maturitní zkouškou v délce trvání 2 roky, určený pro absolventy oborů vzdělání s maturitní zkouškou

39-41-L/01 Autotronik

Uchazeč vykonává pouze odbornou část maturity dle § 81 Školského zákona žák nekoná společnou část maturitní zkoušky.

Absolvent se uplatní na trhu práce především ve skupině povolání zaměřených na výkon činností při diagnostikování, údržbě a opravách motorových a přípojných vozidel. Získané dovednosti umožní absolventům uplatnit se v automobilové výrobě opravárenských provozech, servisech, ve stanicích technické kontroly a měření emisí při zajišťování technicko-organizačních a materiálových požadavků a nebo při obsluze diagnostických zařízení. Diagnostické zařízení umožňuje zjišťování závad a kontrolu technického stavu vozidel. Absolventi získají dovednosti ve vyplňování technické dokumentace z oblasti evidence prováděných servisních a opravárenských opatřeních, pro zajišťování potřebného materiálu a náhradních dílů nebo při provádění montáže a demontáže, oprav, údržby, seřízení a výměny dílů a funkčních částí, funkční kontroly po provedené opravě a seřízení. Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B, C.  Absolvent má předpoklady pro to, aby rozvíjel vlastní podnikatelské aktivity.

» Mechanik opravář motorových vozidel

Obor ukončený výučním listem v délce trvání 1 rok, určený pro absolventy oborů vzdělání s výučním listem nebo oborů vzdělání s maturitní zkouškou

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel se zaměřením "Profesionální řidič"

Absolvent umí provádět opravy silničních motorových vozidel, podle vlastní volby užívat montážních prostředků pro ustavení ploch pro seřizování, údržbách a opravách pracovních předmětů. Je schopen provádět údržbu a drobné opravy elektrické výstroje vozidel, užívání speciálních měřidel, používání nomogramů, grafů a jiných grafických pomůcek k porovnání naměřených hodnot, identifikovat závady a provádět opravy. Uchazeč získá během studia řidičské oprávnění skupiny C a E, mezinárodní cerigikát EUROPASS a profesní průkaz řidiče - zde je požadována finanční spoluúčast.

Organizace výuky

Zkrácené studium v denní formě zahrnuje pouze výuku odborných předmětů a realizaci odborného výcviku, u zaměření Profesionální řidič také výuku cizího jazyka.

Studium je zdarma, uchazeč je žákem Střední školy dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, p. o. Uchazeči budou přijati bez přijímacích zkoušek. Podmínkou pro přijetí je úspěšné ukončení studia s maturitní zkouškou nebo s výučním listem (u oboru Mechanik opravář motorových vozidel) a potvrzení praktického lékaře o zdravotní způsobilosti pro vybraný obor.

Tiskopis přihlášky pro denní studium najdete na internetových stránkách v nabídce Přijímací řízení.