Mechanizace a služby

Obor ukončený maturitní zkouškou v délce trvání 2 roky, určený pro absolventy oborů vzdělání s maturitní zkouškou

41-45-M/01 Mechanizace a služby


Uchazeč vykonává pouze odbornou část maturity dle § 81 Školského zákona žák nekoná společnou část maturitní zkoušky.

Absolvent se uplatní v mechanizovaných provozech zemědělské prvovýroby při využívání zemědělské techniky a zabezpečování její provozní spolehlivosti a oprav, v podnicích zabývajících se opravami zemědělské a lesnické techniky, diagnostickou a servisní činností, dále i v oblasti prodeje zemědělské, dopravní manipulační techniky, v samostatné podnikatelské činnosti v oblasti mechanizovaných služeb a dalších služeb pro zemědělství a pro rozvoj venkova, v ochraně a tvorbě krajiny, v hospodaření s odpady, jakož i v podnicích zajišťujících provoz dopravní a manipulační techniky a mobilních strojů. Absolvent se uplatní zejména jako zemědělský technik, vedoucí nebo technik v opravnách a zařízeních poskytujících další servisní služby, prodejce zemědělské techniky a pracovník v poradenských službách, jako farmař nebo samostatný podnikatel v obchodu se zemědělskou technikou, náhradními díly, nářadím a materiálem pro provoz této techniky, v kovovýrobě či renovacích, jako technik v dopravních firmách, v obchodnětechnických útvarech podniků, ve státní a obecní správě apod.
Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny T, B, C.