Střední vzdělání s matruitní zkouškou

Střední vzdělání s maturitní zkouškou

» Technické lyceum

Kód: 78-42-M/01
Délka přípravy:
4 roky
Základní podmínky pro přijetí: úspěšné ukončení 9. ročníku ZŠ, zdravotní způsobilost uchazeče
Způsob ukončení přípravy: maturitní zkouška
Poskytované vzdělání: úplné střední odborné

Absolvent Technického lycela získává vědomosti, dovednosti a návyky jak pro terciální vzdělávání, tak pro celoživotní vzdělávání a uplatnění na trhu práce. Je připraven k terciálnímu studiu technických oborů (všechny obory na technických fakultách vysokých škol, studium matematiky, fyziky, chemie, výpočetní technicky apod.)
Na základě získaných odborných kompetencí najde absolvent uplatnění při práci na pracovištích, kde se vyžaduje připravenost k práci s prostředky informačních a komunikačních technologií, řešení jednodušších programátorských úloh, znalost cizích jazyků, využívání CAD systémů, dodržování pravidel normalizace a standardizace, znalost základních poznatků z ekonomiky, strojírenství, stavebnictví, elektrotechniky, práva a managementu. Umí jednat s lidmi a přesvědčivě vystupovat. Je schopen rozvíjet vlastní podnikatelské aktivity, uplatnit se v technicko hospodářských funkcích.

Učební plán
Předmět Celkový počet týdenních 
vyučovacích hodin 
za studium
Povinné vyučovací předměty
Český jazyk a literatura 12
Anglický jazyk 14
Německý jazyk 6
Dějepis 1
Občanská nauka 3
Ekonomika 3
Fyzika 8
Chemie 7
Matematika 14
Tělesná výchova 8
Biologie 3
Průmyslové výtvarnictví 2
Technické kreslení 4
Deskriptivní geometrie 4
CAD systémy 7
Informační a komunikační technologie 12
Písemná a elektronická komunikace 2
Technické měření 2
Technologické procesy 2
Fyzikální seminář 2
Technická fyzika 6
Aplikovaná matematika 2
Konverazce z cizího jazyka AJ 2
Cvičení z matematiky 2
Celkem 128

» Mechanizace a služby

Kód: 41-45-M/01
Délka přípravy:
4 roky
Základní podmínky pro přijetí: úspěšné ukončení 9. ročníku ZŠ, zdravotní způsobilost uchazeče
Způsob ukončení přípravy: maturitní zkouška
Poskytované vzdělání: úplné střední odborné

Absolvent se uplatní v mechanizovaných provozech zemědělské prvovýroby při využívání zemědělské techniky a zabezpečování její provozní spolehlivosti a oprav, v podnicích zabývajících se opravami zemědělské a lesnické techniky, diagnostickou a servisní činností, dále i v oblasti prodeje zemědělské, dopravní a manipulační techniky, v samostatné podnikatelské činnosti v oblasti mechanizovaných služeb a dalších služeb pro zemědělství a pro rozvoj venkova, v ochraně a tvorbě krajiny, v hospodaření s odpady, jakož i v podnicích zajišťujících provoz dopravní a manipulační techniky a mobilních strojů. Absolvent se uplatní 15 zejména jako zemědělský technik, vedoucí nebo technik v opravnách a zařízeních poskytujících další servisní služby, prodejce zemědělské techniky a pracovník v poradenských službách, jako farmář nebo samostatný podnikatel v obchodu se zemědělskou technikou, náhradními díly, nářadím a materiálem pro provoz této techniky, v kovovýrobě či renovacích, jako technik v dopravních firmách, v obchodnětechnických útvarech podniků, ve státní a obecní správě apod. Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny T, B, C.

Učební plán
Předmět Celkový počet týdenních 
vyučovacích hodin 
za studium
Povinné vyučovací předměty
Český jazyk a literatura 12
Cizí jazyk 14
Dějepis 2
Občanská nauka 3
Fyzika 3
Chemie 2
Matematika 11
Tělesná výchova 8
Informační a komunikační technologie 8
Stroje a zařízení 6
Motorová vozidla 7
Servis a opravy 7
Základy zemědělství 8
Právní nauka 1
Ekonomika 3
Dílenská cvičení 21
Technická dokumentace 5
Strojnictví 2
Technická mechanika 2
Elektrotechnika  3
Řízení motorových vozidel 4
Konverzace v cizím jazyce / Cvičení z matematiky 2
Celkem 134

» Ekonomika a podnikání

Kód: 63 - 41 - M/01
Délka přípravy:
4 roky
Obor je určen pro: hochy a dívky
Základní podmínky pro přijetí: úspěšné ukončení 9. ročníku ZŠ, zdravotní způsobilost uchazeče
Způsob ukončení přípravy: maturitní zkouška
Poskytované vzdělání: úplné střední odborné

Absolvent se uplatní na trhu práce především ve skupině povolání zaměřených na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnicích všech právních forem a v ostatních organizacích. Příkladem jsou povolání (typové pozice): ekonom, finanční referent, referent marketingu, asistent, sekretářka, obchodní zástupce, mzdový referent, administrativní pracovník, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník a v dalších ekonomicko-administrativních funkcích. Absolvent bude schopen posoudit výhody a nevýhody investice nebo obchodního kontraktu, vést obchodní jednání a prezentovat výrobek nebo službu odběratelům. Mezi jeho dovednosti patří vedení účetnictví a zajišťování personální a administrativní agendy. Ve styku se zákazníkem bude jednat profesionálně se schopností použít dvou cizích jazyků: jazyka anglického a jazyka německého.
Absolvent je připraven také tak, aby po složení maturitní zkoušky mohl nastoupit do některé
z forem terciárního vzdělávání, zejména ke studiu na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole.
Absolvent má rovněž předpoklady pro to, aby rozvíjel vlastní podnikatelské aktivity.

Učební plán
Předmět Celkový počet týdenních 
vyučovacích hodin 
za studium
Povinné vyučovací předměty
Český jazyk a literatura 12
První cizí jazyk 14
Druhý cizí jazyk 8
Občanská nauka 3
Dějepis 2
Matematika 11
Chemie a ekologie 2
Fyzika 2
Tělesná výchova 8
Ekonomika 9
Obchodní činnosti 8
Písemná a elektronická komunikace 7
Informační technologie 8
Hospodářský zeměpis 2
Účetnictví 10
Právní nauka 4
Psychologie 2
Zbožíznalství 6
Finance a úvěry 2
Hospodářské výpočty a statistika 2
Management 2
Praxe- fiktivní firma 4
Praxe - cvičení z účetnictví 2
Volitelné vyučovací předměty
Konverzace z cizího jazyka/Cvičení z matematiky 2
Celkem 130

» Autotronik

Kód: 39-41-L/01
Délka přípravy:
4 roky
Základní podmínky pro přijetí: úspěšné ukončení 9. ročníku ZŠ, zdravotní způsobilost uchazeče
Způsob ukončení přípravy: maturitní zkouška

Je určen pro přípravu vysoce kvalifikovaných odborníků pro údržbu, diagnostiku a opravy motorových vozidel, kteří budou schopni uplatnit své odborné vzdělání především v autoopravárenské praxi, ve výrobě aut a v živnostenském podnikání. Součástí je příprava pro získání řidičského oprávnění B a C. Absolvent studijního oboru AUTOTRONIK bude středoškolsky vzdělaný odborník se všeobecným i odborným vzděláním. Po absolvování nástupní praxe bude připraven k výkonu náročných dělnických činností v oblasti údržby, diagnostiky a oprav motorových vozidel. Může zastávat funkce technicko – hospodářských pracovníků, přijímacího technika, vedoucího autoservisu, vedoucího opraven, apod., také se může uplatnit v samostatném podnikání v oblasti autoopravárenství.

 

Učební plán
Předmět Celkový počet týdenních 
vyučovacích hodin 
za studium
Povinné vyučovací předměty
Český jazyk a literatura 12
Cizí jazyk 14
Občanská nauka 3
Dějepis 2
Matematika 11
Fyzika 3
Chemie a ekologie 2
Informační a komunikační technologie 8
Tělesná výchova 8
Ekonomika 3
Motorová vozidla 7
Technologie 6
Technická dokumentace 5
Strojírenská technologie 2
Strojnictví 2
Technická mechanika 2
Elektrotechnika 3
Elektrické příslušenství 2
Elektronika 3
Řízení motorových vozidel 4
Opravy vozidel - odborný výcvik 30
Celkem 132
Nepovinné předměty
Cvičení z matematiky 2
Konverzace z cizího jazyka 2