Mechanizace a služby

Kód: 41-45-M/01
Délka přípravy:
4 roky
Základní podmínky pro přijetí: úspěšné ukončení 9. ročníku ZŠ, zdravotní způsobilost uchazeče
Způsob ukončení přípravy: maturitní zkouška
Poskytované vzdělání: úplné střední odborné

Absolvent se uplatní v mechanizovaných provozech zemědělské prvovýroby při využívání zemědělské techniky a zabezpečování její provozní spolehlivosti a oprav, v podnicích zabývajících se opravami zemědělské a lesnické techniky, diagnostickou a servisní činností, dále i v oblasti prodeje zemědělské, dopravní a manipulační techniky, v samostatné podnikatelské činnosti v oblasti mechanizovaných služeb a dalších služeb pro zemědělství a pro rozvoj venkova, v ochraně a tvorbě krajiny, v hospodaření s odpady, jakož i v podnicích zajišťujících provoz dopravní a manipulační techniky a mobilních strojů. Absolvent se uplatní 15 zejména jako zemědělský technik, vedoucí nebo technik v opravnách a zařízeních poskytujících další servisní služby, prodejce zemědělské techniky a pracovník v poradenských službách, jako farmář nebo samostatný podnikatel v obchodu se zemědělskou technikou, náhradními díly, nářadím a materiálem pro provoz této techniky, v kovovýrobě či renovacích, jako technik v dopravních firmách, v obchodnětechnických útvarech podniků, ve státní a obecní správě apod. Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny T, B, C.

Učební plán
Předmět Celkový počet týdenních 
vyučovacích hodin 
za studium
Povinné vyučovací předměty
Český jazyk a literatura 12
Cizí jazyk 14
Dějepis 2
Občanská nauka 3
Fyzika 3
Chemie 2
Matematika 11
Tělesná výchova 8
Informační a komunikační technologie 8
Stroje a zařízení 6
Motorová vozidla 7
Servis a opravy 7
Základy zemědělství 8
Právní nauka 1
Ekonomika 3
Dílenská cvičení 21
Technická dokumentace 5
Strojnictví 2
Technická mechanika 2
Elektrotechnika  3
Řízení motorových vozidel 4
Konverzace v cizím jazyce / Cvičení z matematiky 2
Celkem 134