Střední vzdělání s výučním listem

Střední vzdělání s výučním listem

» Umělecký kovář a zámečník, pasíř

Kód: 82 - 51 - H/01
Délka přípravy:
3 roky
Základní podmínky pro přijetí: úspěšné ukončení 9. ročníku ZŠ, zdravotní způsobilost uchazeče

Náplní oboru je ruční zpracování kovů, strojní obrábění kovů, provádění povrchových úprav výrobků. Rukodělná výroba uměleckých, užitkových a dekorativních předmětů z kovů. Ruční kování slohových klíčů s ozdobnou hlavicí, zámků, klik a stavebních zámečnických výrobků - pevných oken, mříží, rámového oplocení, schodišťových madel apod., včetně jejich instalace.

Učební plán
Předmět Celkový počet týdenních 
vyučovacích hodin 
za studium
Povinné vyučovací předměty
Český jazyk a literatura 5
Cizí jazyk 6
Občanská nauka 3
Základy přírodních věd 4
Matematika 3
Tělesná výchova 3
Informační a komunikační techologie 3
Ekonomika 2
Dějepis 1,5
Dějiny umění 4
Výtvarná výchova 6
Technické dokumentace 1
Materiály 2,5
Technologie 7,5
Odborný výcvik 47,5
Celkem 99

» Truhlář

Kód: 33 - 56 - H/01
Délka přípravy:
3 roky
Základní podmínky pro přijetí: úspěšné ukončení 9. ročníku ZŠ, zdravotní způsobilost uchazeče

Žáci získávají teoretické a praktické poznatky o používané surovině - dřevu, o jeho stavbě, vlastnostech a použití.
Praktický výcvik je zajištěn ve vlastních dílnách v Polánce.

Učební plán
Předmět Celkový počet týdenních 
vyučovacích hodin 
za studium
Povinné vyučovací předměty
Český jazyk a literatura 6
Cizí jazyk 6
Občanská nauka 3
Základy přírodních věd 4
Matematika 5
Tělesná výchova 3
Informační a komunikační technologie 3
Ekonomika 2
CAD 1
Odborné kreslení 4
Materiály 3
Výrobní zařízení 3
Technologie 7
Stavební truhlářství 1
Odborný výcvik 45
Celkem 96

» Strojní mechanik

Kód: 23 - 51 -H/01
Délka přípravy:
3 roky
Základní podmínky pro přijetí: úspěšné ukončení 9. ročníku ZŠ, zdravotní způsobilost uchazeče

V prvních dvou letech probíhá příprava na společné činnosti rukodělných strojírenských povolání. Ruční nebo strojní zhotovování součástí strojů, zařízení a prvků konstrukcí. Montáž, údržba a úpravy strojů, strojních celků a zařízení. Vykonávané činnosti jsou zaměřeny na strojírenské výrobky a zařízení, využívané v nejrůznějších oblastech průmyslu, ve stavebnictví, zemědělství, dopravě a při zařízení domácností. Součástí je příprava pro získání svářečského oprávnění.

Učební plán
Předmět Celkový počet týdenních 
vyučovacích hodin 
za studium
Povinné vyučovací předměty
Český jazyk a literatura 6
Cizí jazyk 6
Občanská nauka 3
Základy přírodních věd 4
Matematika 5
Tělesná výchova 3
Informační a komunikační technologie 3
Ekonomika 2
Strojnictví 5
Technická dokumentace 3
Technologie 7
Svařování 1,5
Odborný výcvik 46,5
Celkem 96

» Podkovář a zemědělský kovář

Kód: 41 - 54 - H/01
Délka přípravy:
3 roky
Základní podmínky pro přijetí: úspěšné ukončení 9. ročníku ZŠ, zdravotní způsobilost uchazeče

Kovářské práce při výrobě a opravách zemědělských strojů, nářadí a zařízení a další kovářské činnosti. Ošetřování kopyt, podkování a ortopedická úprava paznehtů hospodářských zvířat. Součástí je příprava pro získání řidičského oprávnění T, B a C a svářečského průkazu.

Učební plán
Předmět Celkový počet týdenních 
vyučovacích hodin 
za studium
Povinné vyučovací předměty
Český jazyk a literatura 5
Cizí jazyk 6
Občanská nauka 3
Základy přírodních věd 4
Matematika 3
Tělesná výchova 3
Informační a komunikační technologie 3
Ekonomika 2
Zemědělská výroba a mechanizace 3
Strojírenská technologie 2
Technická dokumentace 1
Technologie 7
Strojnictví 1
Motorová vozidla 2
Podkovářství 2,5
Svařování 1,5
Odborný výcvik 46
Celkem 96

» Operátor skladování

Kód: 66 - 53 - H/01
Délka přípravy:
3 roky
Základní podmínky pro přijetí: úspěšné ukončení 9. ročníku ZŠ, zdravotní způsobilost uchazeče

Žáci budou připraveni vykonávat povolání skladník v činnostech příjem, skladování a výdej zboží, jeho kvantitativní a kvalitativní přejímku, vedení předepsaných dokladů a evidenci i s využitím výpočetní techniky, provádění inventur a vyřízování reklamací.

Učební plán
Předmět Celkový počet týdenních 
vyučovacích hodin 
za studium
Povinné vyučovací předměty
Český jazyk a literatura 6
Cizí jazyk 6
Občanská nauka 3
Matematika 4
Chemie 0-2
Fyzika 0-4
Základy ekologie 1
Tělesná výchova 4
Informační a komunikační technologie 2
Ekonomika 2
Technologie skladování 5
Administrativa skladování 4
Mechanizační prostředky 5
Zbožíznalství 8
Odborný výcvik 41
Výběrové a volitelné předměty 4-6
Celkem 99

» Obráběč kovů

Kód: 23-56-H/01
Délka přípravy:
3 roky
Základní podmínky pro přijetí: úspěšné ukončení 9. ročníku ZŠ, zdravotní způsobilost uchazeče

Absolventi se uplatní v povoláních ve strojírenství, ve výrobních a opravárenských provozech. Uplatní se jako univerzální obráběč, soustružník, frézař, brusič, vrtař nebo při 12 obsluze číslicově řízených obráběcích strojů apod. Jsou také připraveni pro vykonávání odborných činností spojených s ošetřováním a běžnou údržbou obráběcích strojů.

Na tento učební obor poskytuje firma TOS ZNOJMO stipendium. Informace zde.

Učební plán
Předmět Celkový počet týdenních 
vyučovacích hodin 
za studium
Povinné vyučovací předměty
Český jazyk a literatura 6
Anglický jazyk / Německý jazyk 6
Občanská nauka 3
Základy přírodních věd 4
Matematika 5
Tělesná výchova 3
Informační a komunikační technologie 4
Ekonomika 2
Strojnictví 6
Technická dokumentace 3
Technologie 7
Odborný výcvik 47
Celkem 96

» Mechanik opravář motorových vozidel

Kód: 23-68-H/01
Délka přípravy:
3 roky
Základní podmínky pro přijetí: úspěšné ukončení 9. ročníku ZŠ, zdravotní způsobilost uchazeče

Absolvent tohoto zaměření umí provádět opravy silničních motorových vozidel, podle vlastní volby užívat montážních prostředků pro ustavení ploch pro seřizování, údržbách a opravách pracovních předmětů. Je schopen provádět údržbu a drobné opravy elektrické výstroje vozidel, užívání speciálních měřidel, používání nomogramů, grafů a jiných grafických pomůcek k porovnání naměřených hodnot, identifikovat závady a provádět opravy. Součástí je příprava pro získání řidičského oprávnění B a C.

Učební plán
Předmět Celkový počet týdenních 
vyučovacích hodin 
za studium
Povinné vyučovací předměty
Český jazyk a literatura 6
Cizí jazyk 6
Občanská nauka 3
Základy přírodních věd 4
Matematika 5
Tělesná výchova 3
Informační a komunikační technologie 3
Ekonomika 2
Základy strojnictví 1
Základy elektrotechniky 3,5
Technická dokumentace 2,5
Automobily 5,5
Strojírenská technologie 1,5
Opravárenství a diagnostika 5,5
Řízení motorových vozidel 3
Odborný výcvik 45
Celkem 97,5

» Kuchař a číšník

Kód: 65 - 51 - H/01
Délka přípravy:
3 roky
Obor je určen pro: hochy a dívky
Základní podmínky pro přijetí: úspěšné ukončení 9. ročníku ZŠ, zdravotní způsobilost uchazeče

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout žákům takové vzdělání, které je připraví pro jejich úspěšné uplatnění v typových pozicích v gastronomických službách různých podnikatelských subjektů. Umožňuje získání všeobecných a odborných vědomostí a manuálních dovedností k profesionálnímu vykonávání povolání kuchař. Absolventi se mohou po získání nezbytné praxe stát soukromými podnikateli ve stravovacích službách.

Učební plán
Předmět Celkový počet týdenních 
vyučovacích hodin 
za studium
A. Povinné vyučovací předměty
Český jazyk a literatura 5
Cizý jazyk I 6
Cizý jazyk II 3
Občanská nauka 3
Matematika 3
Základy přírodních věd 3
Tělesná výchova 3
Informační a komunikační technologie 3
Ekonomika 3
Potraviny a výživa 3
Stolničení 4
Technologie 6
Praktické cvičení 1
Zařízení závodů 1
Speciální technologie 1
Světové kuchyně 0,5
Dietologie 1
Odborný výcvik 45
Písemná a elektronická komunikace 1
Konverzace v cizím jazyce 1
Celkem 96,5

» Karosář

Kód: 23-55-H/02
Délka přípravy:
3 roky
Základní podmínky pro přijetí: úspěšné ukončení 9. ročníku ZŠ, zdravotní způsobilost uchazeče

Absolventi naleznou uplatnění v povolání karosář především při opravách karosérií a skříní vozidel a jejich mechanizmů, montáži jejich příslušenství a vybavení, seřizování poloh jejich pohyblivých částí, zasklívání oken, drobných opravách lakování karosérií a nátěrů spodků vozidel. Uplatní se také při výrobě karosérií a skříní a při jejich ošetřování. Součástí vzdělávání je příprava k získání svářečského průkazu a řidičského oprávnění B.

Učební plán
Předmět Celkový počet týdenních 
vyučovacích hodin 
za studium
Povinné vyučovací předměty
Český jazyk a literatura 6
Anglický jazyk / Německý jazyk  6
Občanská nauka 3
Základy přírodních věd 4
Matematika 5
Tělesná výchova 3
Informační a komunikační technologie 3
Ekonomika 2
Stroje a zařízení 2
Technická dokumentace 3
Technologie 7
Vozidla a karoserie 3
Řízení motorových vozidel 2
Odborný výcvik 47
Celkem 96