Stanovy Rodičovského sdružení při SŠDOS Moravský Krumlov

1. Název a sídlo sdružení

Název: Rodičovské sdružení při SŠDOS Moravský Krumlov
Sídlo: Střední škola dopravy, obchodu a služeb,
nám. Klášterní 127, 672 01 Mor. Krumlov

2. Cíl činnosti

 • Činnost sdružení je zaměřena na koordinaci a sjednocování výchovného působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí
 • Sdružení prosazuje oprávněné zájmy žáků školy a jejich zákonných zástupců.
 • Sdružení pomáhá škole dobrovolnou pomocí svých členů, materiálními a finančními prostředky při zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí.
 • Sdružení předkládá náměty, připomínky a stížnosti rodičů a podílí se na jejich vyřízení.

3. Členství

 • Členy sdružení mohou být rodiče žáků školy, další fyzické osoby starší 18 let a případně právnické osoby.
 • Členství ve sdružení vzniká zaplacením ročního příspěvku.
 • Členství zaniká nezaplacením příspěvku ve stanovené lhůtě, zánikem sdružení, při odchodu žáka ze školy.

4. Práva a povinnosti členů

 • Člen sdružení má právo být volen do všech orgánů sdružení.
 • Člen sdružení má právo se zúčastňovat zasedání orgánů sdružení.
 • Člen sdružení má povinnost ve stanoveném termínu uhradit členský příspěvek.
 • Člen sdružení má povinnost podle svých možností a schopností se aktivně zapojovat do činnosti sdružení.

5. Orgány sdružení

 • Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze, kterou tvoří všichni členové sdružení, a která volí výbor sdružení.
 • Výbor je složený minimálně ze 3 členů sdružení.
 • Statutárním orgánem sdružení je předseda sdružení, kterého volí členská schůze, a který má oprávnění jednat jménem sdružení.

6. Zásady hospodaření

 • Majetek sdružení tvoří členské příspěvky, dary, výtěžky z akcí.
 • Výši členského příspěvku stanoví každoročně výbor. Příspěvek se vztahuje na člena sdružení, nikoliv na počet jeho dětí, kteří navštěvují školu.
 • O využití prostředků rozhoduje výbor na svých zasedáních a to výhradně k účelům stanoveným statutem a rozpočtem sdružení, který navrhuje a schvaluje výbor.
 • Sdružení má zřízen vlastní účet a vede samostatné účetnictví.

7. Zánik sdružení:

 • Sdružení se může dobrovolně rozpustit nebo sloučit s jiným sdružením pokud o tom rozhodne výbor dvoutřetinovou většinou.
 • V případě zániku sdružení rozhodne výbor, jak bude naloženo s majetkovým zůstatkem sdružení.

8. Závěrečné ustanovení

 • Stanovy nabývají účinnost dnem jejich registrace.