Historie školy

Zemědělské odborné učiliště v Moravském Krumlově bylo zřízeno v roce 1960 v objektu bývalého ONV Moravský Krumlov. Ve školním roce 1960/1961 se zde vyučovaly obory zemědělské, kovo, dřevo, sedlářství u chlapců, vaření a šití u děvčat. Každý rok ukončovalo studium přes 50 žáků. Od školního roku 1965/1966 byl zaveden učební obor pěstitel-mechanizátor.

Současně se zde učili žáci Odborného učiliště železničního stavitelství v oborech instalatér, zámečník a zedník. Ve školním roce 1969/1970 zde byla zřízena Dívčí odborná škola. Pro OU železničního stavitelství byly zavedeny obory klempíř a malíř-natěrač. DOŠ existovala do roku 1976.

Ve školním roce 1979/1980 došlo ke sloučení ZOU Tavíkovice se ZOU v Moravském Krumlově. Od tohoto školního roku se vyučují obory kovář a truhlář. O rok později dochází ke sloučení s Odborným učilištěm v Miroslavi, kde se vyučovaly obory zámečník a soustružník. Vlivem restrukturalizace našeho národního hospodářství po roce 1989 se na našem SOUz mění skladba učebních oborů. Ve školním roce 1990/1991 jsou zavedeny učební obory kovář a podkovář, klempíř. V letech 1988 - 1991 byla vybudována vedle původní budovy školy nová dvoupatrová přístavba se 3 kmenovými učebnami, kabinety, šatnami pro žáky a sociálním zařízením.

Ve školním roce 1991/1992 vzniká Rodinná škola se stejnojmenným čtyřletým studijním oborem určeným pro dívky. Ve školním roce 1993/1994 je poprvé otevřen učební obor umělecký kovář, opravář zemědělských strojů a mechanik opravář pro silniční motorová vozidla, ve školním roce 1994/1995 učební obor pro dívky provoz služeb pro domácnost.

Po zrušení SOU železničního stavitelství přebírá SOUz učební obory strojní mechanik pro ocelové konstrukce a strojní mechanik pro stroje a zařízení. Žáci se v těchto oborech připravovali pro podnik Hutní montáže a.s. v Moravském Krumlově.

Od školního roku 1995/1996 je učiliště rozšířeno o Odborné učiliště zemědělské, které poskytuje odborné vzdělání žákům ze zvláštních škol v učebních oborech truhlářské práce, zednické práce, klempířské práce, opravářské práce, kuchařské práce a automontážní práce.

Rozhodnutím MŠMT ČR byla zřízena od 1.9.2001 SOŠ Mor. Krumlov se čtyřletými studijními obory s maturitou a to strojírenství se zaměřením na autodiagnostiku a opravárenství a obchodně podnikatelská činnost.

Další změna nastala od 1.7.2002, kdy se zřizovatelem stává jihomoravský kraj. Vzniká nová zcela polyfunkční integrovaná škola s novým názvem Střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Odborné učiliště. V prosinci 2003 škola získala certifikace Společenstva kovářů a zámečníků a kovářů podkovářů Čech, Moravy a Slezska.

V srpnu 2005 byla škola přejmenována na Střední odborná škola a Střední odborné učiliště. V letech 2005 - 2007 byly postupně modernizovány tři počítačové učebny a postavena nová hala pro výuku oboru truhlář na odloučeném pracovišti v Polánce. Obory truhlář, umělecký kovář a zámečník a zámečník byly přesunuty z odloučeného pracoviště Tavíkovice do Polánky kvůli lepší dopravné obslužnosti

V roce 2005/2006 byl poprvé otevřen nový čtyřletý obor s maturitní zkouškou technické lyceum a o rok později 2006/2007 obor autotronik.

V srpnu 2006 byla škola přejmenována na Střední odborná škola obchodní a Střední odborné učiliště řemesel.

Školní rok 2008/2009 byl ve znamení oprav a rekonstrukcí Domova mládeže. V srpnu 2009 byl Domov mládeže slavnostně otevřen a dnes kromě nových moderně vybavených studoven zde mohou žáci využívat společenskou místnost, posilovnu a jídelnu.

V roce 2012 byla SOŠO a SOUŘ Moravský Krumlov sloučena s SOŠ a SOU dopravní a mechanizační Ivančice a novým názvem školy je Střední škola dopravy, obchodu a služeb.

V roce 2013 proběhla stavba "Zateplení budov SŠDOS", při které byla provedena výměna oken a zateplení hlavní budovy školy v Moravském Krumlově a budovy odloučeného pracoviště v Ivančicích. 

V roce 2014 se pokračovalo v rekonstrukci; tentokrát se dočkaly výměny oken a zateplení fasády dílny odborného výcviku v Polánce.

Rok 2015 je spojen se změnou názvu školy na Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, příspěvková organizace. Téhož roku proběhla i rekonstrukce sociálních zařízení na pracovišti v Ivančicích. Nejdůležitější událostí tohoto roku bylo však otevření nového střediska odborného vzdělávání v Polánce. Byla postavena nová hala zaměřená na výuku oborů Mechanizace a služby, Obráběč, Karosář. Je vybavena moderními stroji a zařízeními, jako např. frézkami, vrtačkami, soustruhy a dalšími. V areálu dílen byla také nově zřízena výdejna obědů.

Na počátku roku 2016 se ivančické dílny odborného výcviku přestěhovaly do areálu v Polánce. Škola se také stala pořadatelem prestižní soutěže TURBO CAD, která má i mezinárodní účast. Za účasti významných představitelů Jihomoravského kraje se oslavilo výročí 150 let od založení Rolnické školy v Ivančicích.

V roce 2017 proběhla rekonstrukce elektrických a datových sítí v hlavní budově školy. Škola byla pořadatelem krajských soutěží AUTOOPRAVÁŘ JUNIOR 2017 – AUTORTONIK a KAROSÁŘ JUNIOR 2017. V rámci projektu ERASMUS+ vyjeli studenti oboru Autotronik a Mechanik opravář motorových vozidel do Maďarska a studenti oboru Kuchař-číšník do italského Milána. V rámci projektu EDISON školu navštívila skupina zahraničních stážistů, kteří se zapojili do výuky.

V roce 2018 byla provedena rekonstrukce veškerého sociálního zařízení na hlavní budově, rekonstrukce střešních oken v Polánce a zateplení kovářské dílny. Dílny OV byly vybaveny novou diagnostikou BOSCH a formátovací pilou.

V roce 2019 byla škola pořadatelem soutěží AUTOOPRAVÁŘ JUNIOR 2019 a Zemědělský opravář 2019.

SŠDOS Moravský Krumlov, příspěvková organizace patří k nejvýznamnějším vzdělávacím institucím v daném regionu, protože v sobě spojuje dlouholetou tradici odborného školství s moderním technickým vybavením nejen prostor školy, ale i dílen odborného výcviku. O absolventy učebních i studijních oborů je v podnikatelské praxi zájem, což dokladuje minimální počet nezaměstnaných evidovaných na úřadu práce.