Nástavbové studium

Podnikání

Kód: 64-41-L/51
Délka přípravy:
2 roky
Základní podmínky pro přijetí: úspěšně dokončený tříletý učební obor, výuční list
Způsob ukončení přípravy: maturitní zkouška

Absolvent je připraven pro dráhu podnikatele, majitele firmy či společnosti. Získává znalosti převážně z oblasti ekonomickoadministrativní a zvyšuje si úroveň již získaného vzdělání. Toto se realizuje především ve všeobecně vzdělávacích předmětech. Důraz je kladen i na zvýšení jazykových dovedností. Typickými činnostmi, kterými se absolventi studijního oboru podnikatelství budou zabývat, jsou manažerské a marketingové činnosti ve firmě, činnosti spojené s nákupem, výrobou a prodejem, činnsti zabezpečující finanční hospodaření. Nedílnou součástí přípravy je účetnictví, cenová tvorba, daňová agenda, zvládnutí právní nauky, psychologie osobnosti.

Učební plán
Předmět Celkový počet týdenních 
vyučovacích hodin 
za studium
POVINNÉ VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY  
Český jazyk a literatura 8
Anglický jazyk 9
Matematika 9
Tělesná výchova 4
Ekonomika 6
Účetnictví 6
Právní nauka 3
Management a marketing 3
Písemná a elektronická komunikace 3
Psychologie 2
Informační a komunikační technologie 4
Praxe - fiktivní firma 2
Praxe - cvičení z účetnictví 2
Konverzace v anglickém jazyce 1
Volitelné předměty  
Konverzace v anglickém jazyce 2
Cvičení z matematiky 2