Školní poradenské zařízení

V souladu s vyhláškou č.197/2016 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních zabezpečuje naše škola poradenské služby ve škole výchovným poradcem, školním metodikem prevence a kariérovým poradcem, kteří spolupracují zejména se zástupci ředitele školy, s třídními učiteli, učiteli, případně s dalšími pedagogickými pracovníky školy.

Organizační struktura

Vedoucí školního poradenského pracoviště:

 • výchovný poradce Mgr. Jana Slavíková

Členové školního poradenského pracoviště:

 • školní metodik prevence Ing. Lenka Dobešová a Ing. Petra Polická
 • kariérový poradce Ing. Jana Káfuňková

Hlavní cíle

 • zkvalitnění poradenských služeb ve škole poskytovaných žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům
 • zlepšení sociálního klimatu školy
 • práce se všemi subjekty školy i s žáky, kteří nemají problémy, a vytváření široké základny preventivní činnosti
 • vytváření minimálního preventivního programu a sledování jeho účinnosti
 • zajištění péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a příprava podmínek pro úspěšnou integraci žáků se specifickými vzdělávacími potřebami
 • řešení problémů spojených se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence
 • posílení průběžné a dlouhodobé péče o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování
 • posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané žáky
 • poskytování základních služeb kariérového poradenství
 • prohloubení spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními

pdfBližší informace a kontakty na pracovníky ŠPP

Pokud Tě na škole, nebo i osobním životě něco trápí, nevíš za kým jít, chceš se svěřit, můžeš využít Schránku důvěry.