Projekty

Šablony SŠDOS M. Krumlov CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016186

Projekt Šablony II na SŠDOS Moravský Krumlov
V rámci projektu Výzva Šablony II 02_18_063 méně rozvinuté regiony Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se naše škola zapojila do OP Výzkum, vývoj a vzdělávání. Z nabízených šablon byly vybrány tyto:
• Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele
• Školní kariérový poradce
• DVPP cizí jazyky
• DVPP polytechnické vzdělávání
• DVPP osobnostně sociální rozvoj
• ICT ve výuce
• Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
• Projektový den ve škole
• Projektový den v domově mládeže
• Projektový den mimo domov mládeže
• Komunitně osvětová setkání

PROJEKT CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012356 Sdílení zkušeností v digitálním vzdělávání

Digitální dovednosti mají velký význam pro učení, práci a aktivní účastní na životě společnosti. Z hlediska výuky je důležité nejen kompetenci rozumět, ale také vědět, jak ji pomáhat žákům rozvíjet. A právě rozvoj digitálních kompetencí žáků budou pedagogové řešit prostřednictvím šíření příkladů dobré praxe škol, kdy na vzorové škole se budou učit rozvíjet své digitální kompetence a dovednosti tak, aby své znalosti a dovednosti mohli přenášet na žáky.

Projekt je zaměřen na seznámení učitelů s novými inovativními metodami a formami práce v rozvoji jejich digitálních  kompetencí tak, aby tyto nové poznatky a dovednosti mohli zavést do konkrétní výuky. Nesmíme také zapomínat, že digitální kompetence pomáhá prohlubovat některé další kompetence, jako je komunikace, jazykové dovednosti nebo základní dovednosti v matematice a přírodních vědách.  Bez digitálních kompetencí není možné rozvíjet plnohodnotně další klíčové kompetence. Také posílení těchto kompetencí bude výstupem projektu. Např. při programování žáci budou využívat dovednosti z anglického jazyka, matematiky i přírodních věd. Cílem projektu je také zlepšit vybavení zapojených škol digitálními technologiemi. Z projektu budou nakoupeny např. počítače, 3D tiskárny, robotické stavebnice a software pro technické kreslení.

Do projektu jsou zapojeny čtyři střední školy:

Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, příspěvková organizace

Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, příspěvková organizace

Střední škola technická Znojmo, příspěvková organizace

Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace

Zateplení kovářské dílny v Polánce

DBID: 15179
Systémové číslo VZ: P18V00002195
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 05.09.2018

Stručný popis předmětu:

Předmětem veřejné zakázky je zateplení objektu kovářské dílny v areálu odborného výcviku Střední školy dopravy, obchodu a služeb, příspěvková organizace – detašované pracoviště Polánka. Zateplení objektu se bude sestávat z realizace vnějšího zateplovacího systému na bázi pěnového polystyrénu na obvodových stěnách, výměny oken a dále náhrady stávajícího střešního pláště sendvičovými PIR panely a na části objektu pak dodatečnou izolací ploché střechy prostřednictvím desek z pěnového polystyrénu. Součástí předmětu díla je rovněž dodávka a montáž systému větrání vnitřních prostor výše uvedeného objektu, a to včetně zařízení na rekuperaci tepla a dále i doprovodné elektromontážní práce. Celková plocha zateplovaných konstrukcí činí cca 1079 m2.
Předmět díla je projekčně rozčleněn na části:
- D1 – Stavební řešení
- D2 – Aktivní hromosvod
- D3 – Vzduchotechniky
- D4 – Elektroinstalace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 636 363 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, příspěvková organizace
 • IČO: 00055166
 • Poštovní adresa:
  Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, příspěvková organizace
  nám. Klášterní 127
  672 01 Moravský Krumlov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 346691

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, příspěvková organizace
nám. Klášterní 127
672 01 Moravský Krumlov

Kontakt

Ing. Jiří Psota, ředitel

Polygram - Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008358

Popis projektu

Škola je partnerem projektu Jihomoravského kraje.
Projekt je zaměřen na zlepšení spolupráce naší školy se základními školami a s odbornými firmami v moravskokrumlovském regionu.

Číst více...

Novostavba zámečnické díny v Polánce

ROP

Novostavba zámečnické dílny v Polánce
Škola získala finanční podporu z prostředků ROP jihovýchod na projekt "Novostavba zámečnické dílny v Polánce" CZ1.11/3.4.00/42.01626

Číst více...

Síť dalšího vzdělávání na venkově

Škola získala finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt "Síť dalšího vzdělávání na venkově" CZ.1.07/3.1.00/50.0106.

Číst více...

Vzdělávání pracovníků z oblasti gastronomie a služeb

 

Škola získala finanční podporu na projekt "Vzdělávání pracovníků z oblasti gastronomie a služeb" CZ.1.07/3.2.04/05.0012.

Číst více...

Modernizace vybavení na SŠDOS Moravský Krumlov


ROPŠkola získala finanční podporu z prostředků ROP jihovýchod na projekt "Modernizace vybavení na SŠDOS Moravský Krumlov" CZ.1.11/3.4.00/27.01344.

Číst více...

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách

Škola získala finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách" CZ.1.07/1.1.00/44.0006.

Číst více...

Podpora vzdělávání v technických oborech a řemeslech

Škola získala finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt "Podpora vzdělávání v technických oborech a řemeslech" CZ.1.07/1.1.16/02.0068.

Číst více...

Autodiagnostika

Škola získala finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt "Autodiagnostika" CZ.1.07/1.1.16/01.0061.

Číst více...

EU peníze středním školám

dumyBližší informace o projektu najdete na stránkách MŠMT.

Všechny vytvořené DUMy jsou zpřístupněny učitelům školy na na sdíleném disku serveru školy.

Číst více...

Rozšiřování kompetencí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Škola získala finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt "Rozšiřování kompetencí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami" CZ.1.07/1.2.09/04.004. Projekt je realizován od 9. 1. 2012 do 31. 3. 2013.

Číst více...

Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků SŠ dopravy, obchodu a služeb, Moravský Krumlov

SŠ dopravy, obchodu a služeb, Moravský Krumlov získala finanční dotaci z ESF a Státního rozpočtu České republiky na realizaci vzdělávacího projektu pro pedagogické pracovníky s názvem Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků SŠ dopravy, obchodu a služeb, Moravský Krumlov. CZ.1.07/1.3.10/04.0019. Projekt je realizován od 1.1.2012 do 31.3.2013.

Číst více...