Projekty

Národní plán obnovy

Ve škole probíhá  doučování žáků, na které je poskytována finanční podpora EU.

Leták

iKAP JMK II. - Projekt Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Jihomoravském kraji

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177

Popis projektu

Škola je partnerem projektu Jihomoravského kraje. Projekt probíhá od 09/2020 do 08/2023, je zaměřen na pokračování spolupráce naší školy se základními školami a s odbornými firmami v moravskokrumlovském regionu. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Klíčové podaktivity:
KA 05-1 Organizace kroužků (na SŠ pro žáky SŠ, ZŠ a MŠ, na ZŠ pedagogem SŠ)
KA 05-2 Sdílení pedagogů, odborných učeben a laboratoří, příklady dobré praxe

V rámci tohoto projektu naše škola spolupracuje s devíti ZŠ v okolí Moravského Krumlova:

-          ZŠ Moravský Krumlov nám. Klášterní

-          ZŠ Moravský Krumlov Ivančická

-          ZŠ TG Masaryka Ivančice

-          ZŠ Vladimíra Menšíka Ivančice

-          ZŠ Oslavany

-          ZŠ Vémyslice

-          Základní škola a mateřská škola Olbramovice

-          ZŠ Miroslav

-          Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice

Velkou částí této spolupráce je organizace kroužků pro žáky spolupracujících ZŠ. Organizujeme v rámci projektu tyto kroužky:

-          Truhlářský kroužek

-          Kovářský kroužek

-          Kroužek kovoobrábění

-          Kroužek robotiky

-          Kroužek automechaniků

-          Kroužek 3D tisku

-          Kroužek TurboCADu.

Další spolupráce spočívá ve sdílení pedagogů, odborných učeben a laboratoří a příkladů dobré praxe.

Cílem  je vzájemná výměna zkušeností mezi středními školami a základními školami v oblasti nových forem výuky. Dalším významným cílem je výměna zkušeností mezi středními školami a základními školami a zástupci úřadu práce a technických firem. Dílčím cílem je pak vzájemné sdílení odborných učeben, laboratoří a dílen odborného výcviku naší školy SŠDOS MK, p.o..

iKAP JMK II.

logotyp

Šablony SŠDOS M. Krumlov CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016186

Projekt Šablony II na SŠDOS Moravský Krumlov
V rámci projektu Výzva Šablony II 02_18_063 méně rozvinuté regiony Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se naše škola zapojila do OP Výzkum, vývoj a vzdělávání. Z nabízených šablon byly vybrány tyto:
• Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele
• Školní kariérový poradce
• DVPP cizí jazyky
• DVPP polytechnické vzdělávání
• DVPP osobnostně sociální rozvoj
• ICT ve výuce
• Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
• Projektový den ve škole
• Projektový den v domově mládeže
• Projektový den mimo domov mládeže
• Komunitně osvětová setkání

PROJEKT CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012356 Sdílení zkušeností v digitálním vzdělávání

Digitální dovednosti mají velký význam pro učení, práci a aktivní účastní na životě společnosti. Z hlediska výuky je důležité nejen kompetenci rozumět, ale také vědět, jak ji pomáhat žákům rozvíjet. A právě rozvoj digitálních kompetencí žáků budou pedagogové řešit prostřednictvím šíření příkladů dobré praxe škol, kdy na vzorové škole se budou učit rozvíjet své digitální kompetence a dovednosti tak, aby své znalosti a dovednosti mohli přenášet na žáky.

Projekt je zaměřen na seznámení učitelů s novými inovativními metodami a formami práce v rozvoji jejich digitálních  kompetencí tak, aby tyto nové poznatky a dovednosti mohli zavést do konkrétní výuky. Nesmíme také zapomínat, že digitální kompetence pomáhá prohlubovat některé další kompetence, jako je komunikace, jazykové dovednosti nebo základní dovednosti v matematice a přírodních vědách.  Bez digitálních kompetencí není možné rozvíjet plnohodnotně další klíčové kompetence. Také posílení těchto kompetencí bude výstupem projektu. Např. při programování žáci budou využívat dovednosti z anglického jazyka, matematiky i přírodních věd. Cílem projektu je také zlepšit vybavení zapojených škol digitálními technologiemi. Z projektu budou nakoupeny např. počítače, 3D tiskárny, robotické stavebnice a software pro technické kreslení.

Do projektu jsou zapojeny čtyři střední školy:

Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, příspěvková organizace

Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, příspěvková organizace

Střední škola technická Znojmo, příspěvková organizace

Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace

Zateplení kovářské dílny v Polánce

DBID: 15179
Systémové číslo VZ: P18V00002195
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 05.09.2018

Stručný popis předmětu:

Předmětem veřejné zakázky je zateplení objektu kovářské dílny v areálu odborného výcviku Střední školy dopravy, obchodu a služeb, příspěvková organizace – detašované pracoviště Polánka. Zateplení objektu se bude sestávat z realizace vnějšího zateplovacího systému na bázi pěnového polystyrénu na obvodových stěnách, výměny oken a dále náhrady stávajícího střešního pláště sendvičovými PIR panely a na části objektu pak dodatečnou izolací ploché střechy prostřednictvím desek z pěnového polystyrénu. Součástí předmětu díla je rovněž dodávka a montáž systému větrání vnitřních prostor výše uvedeného objektu, a to včetně zařízení na rekuperaci tepla a dále i doprovodné elektromontážní práce. Celková plocha zateplovaných konstrukcí činí cca 1079 m2.
Předmět díla je projekčně rozčleněn na části:
- D1 – Stavební řešení
- D2 – Aktivní hromosvod
- D3 – Vzduchotechniky
- D4 – Elektroinstalace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 636 363 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, příspěvková organizace
 • IČO: 00055166
 • Poštovní adresa:
  Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, příspěvková organizace
  nám. Klášterní 127
  672 01 Moravský Krumlov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 346691

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, příspěvková organizace
nám. Klášterní 127
672 01 Moravský Krumlov

Kontakt

Ing. Jiří Psota, ředitel

Polygram - Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008358

Popis projektu

Škola je partnerem projektu Jihomoravského kraje.
Projekt je zaměřen na zlepšení spolupráce naší školy se základními školami a s odbornými firmami v moravskokrumlovském regionu.

Číst více...

Novostavba zámečnické díny v Polánce

ROP

Novostavba zámečnické dílny v Polánce
Škola získala finanční podporu z prostředků ROP jihovýchod na projekt "Novostavba zámečnické dílny v Polánce" CZ1.11/3.4.00/42.01626

Číst více...

Síť dalšího vzdělávání na venkově

Škola získala finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt "Síť dalšího vzdělávání na venkově" CZ.1.07/3.1.00/50.0106.

Číst více...

Vzdělávání pracovníků z oblasti gastronomie a služeb

 

Škola získala finanční podporu na projekt "Vzdělávání pracovníků z oblasti gastronomie a služeb" CZ.1.07/3.2.04/05.0012.

Číst více...

Modernizace vybavení na SŠDOS Moravský Krumlov


ROPŠkola získala finanční podporu z prostředků ROP jihovýchod na projekt "Modernizace vybavení na SŠDOS Moravský Krumlov" CZ.1.11/3.4.00/27.01344.

Číst více...

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách

Škola získala finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách" CZ.1.07/1.1.00/44.0006.

Číst více...

Podpora vzdělávání v technických oborech a řemeslech

Škola získala finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt "Podpora vzdělávání v technických oborech a řemeslech" CZ.1.07/1.1.16/02.0068.

Číst více...

Autodiagnostika

Škola získala finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt "Autodiagnostika" CZ.1.07/1.1.16/01.0061.

Číst více...

EU peníze středním školám

dumyBližší informace o projektu najdete na stránkách MŠMT.

Všechny vytvořené DUMy jsou zpřístupněny učitelům školy na na sdíleném disku serveru školy.

Číst více...