Projekty

Národní plán obnovy - pomůcky

NPOpom

Šablony III - SŠDOS M. Krumlov

Plakát š

Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK)

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0002982

Termín realizace: 1. 2. 2023 - 31. 1. 2026

Stručný popis aktivit:

 • Inovativní vzdělávání žáků v SŠ - cílem aktivity je osobnostní a sociální rozvoj žáků a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem výuky a vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií.
 • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ - podpora profesního růstu pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného vzdělávání.
 • Spolupráce pracovníků ve vzdělávání SŠ - podpora profesního růstu pracovníků pomocí vzájené spolupráce a sdílení zkušeností.
 • Inovativní vzdělávání žáků v DM - osobnostní a sociální rozvoj žáků DM a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s cílem snižování předčasných odchodů ze vzdělávání.
 • Kariérový poradce SŠ - personální podpora žáků při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace.
 • Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele SŠ - koordinátor působí jako prostředník mezi školou a zaměstnavatelem, navazuje spolupráci, sjednává stáže žáků, získává podněty od zaměstnavatelů, které implementuje do ŠVP.

 

 

Národní plán obnovy

Ve škole probíhalo  doučování žáků, na které byla poskytována finanční podpora EU.

Leták

iKAP JMK II. - Projekt Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Jihomoravském kraji

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177

Popis projektu

Škola je partnerem projektu Jihomoravského kraje. Projekt probíhá od 09/2020 do 08/2023, je zaměřen na pokračování spolupráce naší školy se základními školami a s odbornými firmami v moravskokrumlovském regionu. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Klíčové podaktivity:
KA 05-1 Organizace kroužků (na SŠ pro žáky SŠ, ZŠ a MŠ, na ZŠ pedagogem SŠ)
KA 05-2 Sdílení pedagogů, odborných učeben a laboratoří, příklady dobré praxe

V rámci tohoto projektu naše škola spolupracuje s devíti ZŠ v okolí Moravského Krumlova:

-          ZŠ Moravský Krumlov nám. Klášterní

-          ZŠ Moravský Krumlov Ivančická

-          ZŠ TG Masaryka Ivančice

-          ZŠ Vladimíra Menšíka Ivančice

-          ZŠ Oslavany

-          ZŠ Vémyslice

-          Základní škola a mateřská škola Olbramovice

-          ZŠ Miroslav

-          Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice

Velkou částí této spolupráce je organizace kroužků pro žáky spolupracujících ZŠ. Organizujeme v rámci projektu tyto kroužky:

-          Truhlářský kroužek

-          Kovářský kroužek

-          Kroužek kovoobrábění

-          Kroužek robotiky

-          Kroužek automechaniků

-          Kroužek 3D tisku

-          Kroužek TurboCADu.

Další spolupráce spočívá ve sdílení pedagogů, odborných učeben a laboratoří a příkladů dobré praxe.

Cílem  je vzájemná výměna zkušeností mezi středními školami a základními školami v oblasti nových forem výuky. Dalším významným cílem je výměna zkušeností mezi středními školami a základními školami a zástupci úřadu práce a technických firem. Dílčím cílem je pak vzájemné sdílení odborných učeben, laboratoří a dílen odborného výcviku naší školy SŠDOS MK, p.o..

iKAP JMK II.

logotyp

Šablony SŠDOS M. Krumlov CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016186

Projekt Šablony II na SŠDOS Moravský Krumlov
V rámci projektu Výzva Šablony II 02_18_063 méně rozvinuté regiony Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se naše škola zapojila do OP Výzkum, vývoj a vzdělávání. Z nabízených šablon byly vybrány tyto:
• Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele
• Školní kariérový poradce
• DVPP cizí jazyky
• DVPP polytechnické vzdělávání
• DVPP osobnostně sociální rozvoj
• ICT ve výuce
• Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
• Projektový den ve škole
• Projektový den v domově mládeže
• Projektový den mimo domov mládeže
• Komunitně osvětová setkání

PROJEKT CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012356 Sdílení zkušeností v digitálním vzdělávání

Digitální dovednosti mají velký význam pro učení, práci a aktivní účastní na životě společnosti. Z hlediska výuky je důležité nejen kompetenci rozumět, ale také vědět, jak ji pomáhat žákům rozvíjet. A právě rozvoj digitálních kompetencí žáků budou pedagogové řešit prostřednictvím šíření příkladů dobré praxe škol, kdy na vzorové škole se budou učit rozvíjet své digitální kompetence a dovednosti tak, aby své znalosti a dovednosti mohli přenášet na žáky.

Projekt je zaměřen na seznámení učitelů s novými inovativními metodami a formami práce v rozvoji jejich digitálních  kompetencí tak, aby tyto nové poznatky a dovednosti mohli zavést do konkrétní výuky. Nesmíme také zapomínat, že digitální kompetence pomáhá prohlubovat některé další kompetence, jako je komunikace, jazykové dovednosti nebo základní dovednosti v matematice a přírodních vědách.  Bez digitálních kompetencí není možné rozvíjet plnohodnotně další klíčové kompetence. Také posílení těchto kompetencí bude výstupem projektu. Např. při programování žáci budou využívat dovednosti z anglického jazyka, matematiky i přírodních věd. Cílem projektu je také zlepšit vybavení zapojených škol digitálními technologiemi. Z projektu budou nakoupeny např. počítače, 3D tiskárny, robotické stavebnice a software pro technické kreslení.

Do projektu jsou zapojeny čtyři střední školy:

Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, příspěvková organizace

Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, příspěvková organizace

Střední škola technická Znojmo, příspěvková organizace

Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace

Zateplení kovářské dílny v Polánce

DBID: 15179
Systémové číslo VZ: P18V00002195
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 05.09.2018

Stručný popis předmětu:

Předmětem veřejné zakázky je zateplení objektu kovářské dílny v areálu odborného výcviku Střední školy dopravy, obchodu a služeb, příspěvková organizace – detašované pracoviště Polánka. Zateplení objektu se bude sestávat z realizace vnějšího zateplovacího systému na bázi pěnového polystyrénu na obvodových stěnách, výměny oken a dále náhrady stávajícího střešního pláště sendvičovými PIR panely a na části objektu pak dodatečnou izolací ploché střechy prostřednictvím desek z pěnového polystyrénu. Součástí předmětu díla je rovněž dodávka a montáž systému větrání vnitřních prostor výše uvedeného objektu, a to včetně zařízení na rekuperaci tepla a dále i doprovodné elektromontážní práce. Celková plocha zateplovaných konstrukcí činí cca 1079 m2.
Předmět díla je projekčně rozčleněn na části:
- D1 – Stavební řešení
- D2 – Aktivní hromosvod
- D3 – Vzduchotechniky
- D4 – Elektroinstalace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 636 363 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, příspěvková organizace
 • IČO: 00055166
 • Poštovní adresa:
  Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, příspěvková organizace
  nám. Klášterní 127
  672 01 Moravský Krumlov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 346691

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, příspěvková organizace
nám. Klášterní 127
672 01 Moravský Krumlov

Kontakt

Ing. Jiří Psota, ředitel

Polygram - Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008358

Popis projektu

Škola je partnerem projektu Jihomoravského kraje.
Projekt je zaměřen na zlepšení spolupráce naší školy se základními školami a s odbornými firmami v moravskokrumlovském regionu.

Číst více...

Novostavba zámečnické díny v Polánce

ROP

Novostavba zámečnické dílny v Polánce
Škola získala finanční podporu z prostředků ROP jihovýchod na projekt "Novostavba zámečnické dílny v Polánce" CZ1.11/3.4.00/42.01626

Číst více...

Síť dalšího vzdělávání na venkově

Škola získala finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt "Síť dalšího vzdělávání na venkově" CZ.1.07/3.1.00/50.0106.

Číst více...

Vzdělávání pracovníků z oblasti gastronomie a služeb

 

Škola získala finanční podporu na projekt "Vzdělávání pracovníků z oblasti gastronomie a služeb" CZ.1.07/3.2.04/05.0012.

Číst více...

Modernizace vybavení na SŠDOS Moravský Krumlov


ROPŠkola získala finanční podporu z prostředků ROP jihovýchod na projekt "Modernizace vybavení na SŠDOS Moravský Krumlov" CZ.1.11/3.4.00/27.01344.

Číst více...

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách

Škola získala finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách" CZ.1.07/1.1.00/44.0006.

Číst více...

Podpora vzdělávání v technických oborech a řemeslech

Škola získala finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt "Podpora vzdělávání v technických oborech a řemeslech" CZ.1.07/1.1.16/02.0068.

Číst více...