Sdružení rodičů

Rodičovské sdružení při SŠDOS Moravský Krumlov

Dne 22. 10. 2013 byla provedena na ministerstvu vnitra registrace Rodičovské sdružení při SŠDOS Moravský Krumlov.

Na ministerstvu vnitra byly schváleny Stanovy rodičovského sdružení.

Na členské schůzi byli zvoleni tito členové:

Předseda: Jana Solařová
Členové: Bohdana Slavíková
Ing. Jiří Muzikář

Schválený příspěvek RS činí 300 Kč.

Stanovy Rodičovského sdružení při SŠDOS Moravský Krumlov

1. Název a sídlo sdružení

Název: Rodičovské sdružení při SŠDOS Moravský Krumlov
Sídlo: Střední škola dopravy, obchodu a služeb,
nám. Klášterní 127, 672 01 Mor. Krumlov

2. Cíl činnosti

 • Činnost sdružení je zaměřena na koordinaci a sjednocování výchovného působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí
 • Sdružení prosazuje oprávněné zájmy žáků školy a jejich zákonných zástupců.
 • Sdružení pomáhá škole dobrovolnou pomocí svých členů, materiálními a finančními prostředky při zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí.
 • Sdružení předkládá náměty, připomínky a stížnosti rodičů a podílí se na jejich vyřízení.

3. Členství

 • Členy sdružení mohou být rodiče žáků školy, další fyzické osoby starší 18 let a případně právnické osoby.
 • Členství ve sdružení vzniká zaplacením ročního příspěvku.
 • Členství zaniká nezaplacením příspěvku ve stanovené lhůtě, zánikem sdružení, při odchodu žáka ze školy.

4. Práva a povinnosti členů

 • Člen sdružení má právo být volen do všech orgánů sdružení.
 • Člen sdružení má právo se zúčastňovat zasedání orgánů sdružení.
 • Člen sdružení má povinnost ve stanoveném termínu uhradit členský příspěvek.
 • Člen sdružení má povinnost podle svých možností a schopností se aktivně zapojovat do činnosti sdružení.

5. Orgány sdružení

 • Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze, kterou tvoří všichni členové sdružení, a která volí výbor sdružení.
 • Výbor je složený minimálně ze 3 členů sdružení.
 • Statutárním orgánem sdružení je předseda sdružení, kterého volí členská schůze, a který má oprávnění jednat jménem sdružení.

6. Zásady hospodaření

 • Majetek sdružení tvoří členské příspěvky, dary, výtěžky z akcí.
 • Výši členského příspěvku stanoví každoročně výbor. Příspěvek se vztahuje na člena sdružení, nikoliv na počet jeho dětí, kteří navštěvují školu.
 • O využití prostředků rozhoduje výbor na svých zasedáních a to výhradně k účelům stanoveným statutem a rozpočtem sdružení, který navrhuje a schvaluje výbor.
 • Sdružení má zřízen vlastní účet a vede samostatné účetnictví.

7. Zánik sdružení:

 • Sdružení se může dobrovolně rozpustit nebo sloučit s jiným sdružením pokud o tom rozhodne výbor dvoutřetinovou většinou.
 • V případě zániku sdružení rozhodne výbor, jak bude naloženo s majetkovým zůstatkem sdružení.

8. Závěrečné ustanovení

 • Stanovy nabývají účinnost dnem jejich registrace.