Truhlář

Kód: 33 - 56 - H/01
Délka přípravy:
3 roky
Základní podmínky pro přijetí: splnění povinné školní docházky, zdravotní způsobilost uchazeče

Žáci získávají teoretické a praktické poznatky o používané surovině - dřevu, o jeho stavbě, vlastnostech a použití.
Praktický výcvik je zajištěn ve vlastních dílnách v Polánce.

Učební plán
Předmět Celkový počet týdenních 
vyučovacích hodin 
za studium
Povinné vyučovací předměty  
Český jazyk a literatura 5
Cizí jazyk 6
Občanská nauka 3
Základy přírodních věd 4
Matematika 5
Tělesná výchova 3
Informační a komunikační technologie 3
Ekonomika 2
CAD 2
Odborné kreslení 4
Materiály 3
Výrobní zařízení 3
Technologie 7
Stavební truhlářství 1
Odborný výcvik 45

Truhlář
Truhlář
Truhlář
Truhlář
Truhlář
Truhlář
Truhlář
Truhlář