Technické lyceum

Kód: 78-42-M/01
Délka přípravy:
4 roky
Základní podmínky pro přijetí: úspěšné ukončení 9. ročníku ZŠ
Způsob ukončení přípravy: maturitní zkouška
Poskytované vzdělání: úplné střední odborné

Absolvent Technického lycela získává vědomosti, dovednosti a návyky jak pro terciální vzdělávání, tak pro celoživotní vzdělávání a uplatnění na trhu práce. Je připraven k terciálnímu studiu technických oborů (všechny obory na technických fakultách vysokých škol, studium matematiky, fyziky, chemie, výpočetní technicky apod.)
Na základě získaných odborných kompetencí najde absolvent uplatnění při práci na pracovištích, kde se vyžaduje připravenost k práci s prostředky informačních a komunikačních technologií, řešení jednodušších programátorských úloh, znalost cizích jazyků, využívání CAD systémů, dodržování pravidel normalizace a standardizace, znalost základních poznatků z ekonomiky, strojírenství, stavebnictví, elektrotechniky, práva a managementu. Umí jednat s lidmi a přesvědčivě vystupovat. Je schopen rozvíjet vlastní podnikatelské aktivity, uplatnit se v technicko hospodářských funkcích.

Učební plán
Předmět Celkový počet týdenních 
vyučovacích hodin 
za studium
Povinné vyučovací předměty  
Český jazyk a literatura 12
Anglický jazyk 14
Německý jazyk 8
Dějepis 1
Občanská nauka 3
Ekonomika 3
Fyzika 8
Chemie 7
Matematika 14
Tělesná výchova 8
Biologie 3
Průmyslové výtvarnictví 2
Technické kreslení 4
Deskriptivní geometrie 4
CAD systémy 7
Informační a komunikační technologie 12
Písemná a elektronická komunikace 2
Technické měření 2
Technologické procesy 2
Fyzikální seminář 2
Technická fyzika 6
Aplikovaná matematika 2
Konverazce z cizího jazyka AJ/Cvičení z matematiky 2

Technické lyceum
Technické lyceum
Technické lyceum
Technické lyceum
Technické lyceum
Technické lyceum
Technické lyceum
Technické lyceum
Technické lyceum
Technické lyceum
Technické lyceum
Technické lyceum
Technické lyceum
Technické lyceum
Technické lyceum
Technické lyceum
Technické lyceum
Technické lyceum
Technické lyceum
Technické lyceum