PROJEKT CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012356 Sdílení zkušeností v digitálním vzdělávání

Digitální dovednosti mají velký význam pro učení, práci a aktivní účastní na životě společnosti. Z hlediska výuky je důležité nejen kompetenci rozumět, ale také vědět, jak ji pomáhat žákům rozvíjet. A právě rozvoj digitálních kompetencí žáků budou pedagogové řešit prostřednictvím šíření příkladů dobré praxe škol, kdy na vzorové škole se budou učit rozvíjet své digitální kompetence a dovednosti tak, aby své znalosti a dovednosti mohli přenášet na žáky.

Projekt je zaměřen na seznámení učitelů s novými inovativními metodami a formami práce v rozvoji jejich digitálních  kompetencí tak, aby tyto nové poznatky a dovednosti mohli zavést do konkrétní výuky. Nesmíme také zapomínat, že digitální kompetence pomáhá prohlubovat některé další kompetence, jako je komunikace, jazykové dovednosti nebo základní dovednosti v matematice a přírodních vědách.  Bez digitálních kompetencí není možné rozvíjet plnohodnotně další klíčové kompetence. Také posílení těchto kompetencí bude výstupem projektu. Např. při programování žáci budou využívat dovednosti z anglického jazyka, matematiky i přírodních věd. Cílem projektu je také zlepšit vybavení zapojených škol digitálními technologiemi. Z projektu budou nakoupeny např. počítače, 3D tiskárny, robotické stavebnice a software pro technické kreslení.

Do projektu jsou zapojeny čtyři střední školy:

Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, příspěvková organizace

Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, příspěvková organizace

Střední škola technická Znojmo, příspěvková organizace

Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace