Autodiagnostika

Škola získala finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt "Autodiagnostika" CZ.1.07/1.1.16/01.0061.

Základním cílem projektu je zkvalitnit výuku technických předmětů prostřednictvím inovované výuky se zaměřením na diagnostiku osobních automobilů, čehož bude dosaženo modernizací výukových materiálů a pomůcek, inovací technického vybavení a vytvořením e-learningové portálu. Inovovaná výuka se zaměřením na diagnostiku bude posilovat dovednosti žáků a pomůže k osvojení správných učebních návyků a moderních trendů a postupů výuky. Nedílnou součástí projektu bude důraz na environmentálně šetrné postupy, provázání.

1. klíčová aktivita

V rámci první aktivity projektu budou vytvořeny moderní učební pomůcky v podobě studijních textů a výukových modelů, které budou reflektovat nejnovější vývoj a požadavky v oboru diagnostiky osobních automobilů. Takto inovované texty zvýší konkurenceschopnost a uplatnitelnost žáků na trhu práce. Na jejich vytváření se budou podílet 8 pedagogů po konzultaci se zaměstnavateli, aby bylo zajištěno zahrnutí jejich požadavků do studijních materiálů. V průběhu této aktivity bude také vytvořen e-learningový portál, který umožní jak žákům on-line přístup ke studijním materiálům a dalším informacím o výuce, tak bude sloužit rovněž jako zdroj informací o projektu. Součástí portálu bude administrační rozhraní (komunikace žák-učitel, zadávání domácích úkolů aj.) a výukové prostředí (digitální texty, naprogramované procvičovací úlohy, modely, videa aj.). Výstupem aktivity bude studijní materiál v podobě výukových textů a výukových modelů, který bude sloužit jako zdroj teoretického základu znalosti problematiky. Součástí textů budou i názorné obrázky postupů řešení diagnostiky apod. Tím vznikne 1 produkt/modul se zaměřením na autodiagnostiku, který bude obsahovat cca 10 jednotlivých výukových pomůcek (učební text pro žáky, pracovní sešit, testové otázky, prezentace aj.). Tyto učební texty a modely budou vytvořeny pedagogickým týmem s přidanou hodnotou konzultací se zástupci zaměstnavatelů tak, aby bylo dosaženo reflexe jejich požadavků a maximálního multiplikačního efektu růstu vzdělávání žáků. Stěžejním a inovativním prvkem jsou právě moderní učební texty reagující na nejnovější vývoj v oboru. Výstupem aktivity bude rovněž e-learningový portál. Ověření výstupů bude prováděno kontrolou odevzdání výukových textů zadavateli, spuštěním portálu.

2. klíčová aktivita

Teoretické znalosti budou ověřeny v praxi používáním teoretických výstupů a výukových modelů z KA1 a budou doplněny o využití moderních diagnostických výukových panelů/přístrojů. Tento panel umožňuje sledování fungování komponentů automobilu a simulaci závad. Diagnostický panel umožní vyučujícími simulovat reálné situace (závady automobilu), se kterými se žáci setkají v rámci své budoucí profese a pomocí navržených postupů a s využitím měřících přístrojů je budou v rámci praktické výuky řešit. Díky nákupu modulu tak dojde ke zkvalitnění úrovně výuky a posílení schopnosti žáků kvalifikovaně řešit možné závady. Nedílnou součástí bude rovněž zjišťování dopadu činnosti automobilu na životní prostředí, což diagnostický modul umožňuje. Výstupem bude pilotní výuka ověřená na žácích kombinující teoretické znalosti a praktickou výuku za využití moderních simulačních pomůcek. Tím bude umožněn přenos teoretických znalostí do praxe a zkvalitnění výuky. Ověření plnění indikátoru bude probíhat formou zápisů do speciálních projektových třídních knih v rámci hodin teoretické přípravy i praktického vyučování.

esf