Strojní mechanik

Kód: 23 - 51 - H/01
Délka přípravy:
 
1 roky
Základní podmínky pro přijetí: 
úspěšné ukončení posledního ročníku oboru vzdělání s maturitní zkouškou, nebo absolvování oboru s výučním listem, zdravotní způsobilost uchazeče

Absolvent získá znalosti a dovednosti ve sféře výrobní, montážní, opravárenské i servisní. Je připraven zhotovovat a sestavovat jednotlivé součásti a funkční celky různých strojů, zařízení a konstrukcí, uvádět je do provozu, provádět jejich běžnou údržbu, diagnostikovat jejich závady a opravovat je. S tím souvisí
 i vykonávání pracovních činností vyskytujících se při kontrole jakosti výrobků, jejich funkčních zkouškách, vedení záznamů o jejich provozu apod. Absolventi se mohou uplatnit ve značném počtu povolání, popř. typových pozic. Základem je uplatnění v povoláních zámečník a montér a strojní zámečník. Dalším možným uplatněním jsou povolání a typové pozice, jejichž jádrem je obsluha, řízení a zabezpečování chodu, kontrola a běžná údržba nejrůznějších strojů a strojních zařízení. Absolvent zvládá obsluhu strojního zařízení a zabezpečení jeho provozuschopnosti. Součástí vzdělávání je i odborná příprava k získání svářečských oprávnění v rozsahu základního kurzu pro plamenové svařování (kyslíko-acetylenové) a základního kurzu pro obloukové svařování (obalenou elektrodou a tavicí se elektrodou v aktivním plynu).

Organizace výuky

Zkrácené studium v denní formě zahrnuje pouze výuku odborných předmětů a realizaci odborného výcviku.

Tiskopis přihlášky pro denní studium najdete na internetových stránkách v nabídce Přijímací řízení.