Rozšiřování kompetencí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Škola získala finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt "Rozšiřování kompetencí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami" CZ.1.07/1.2.09/04.004. Projekt je realizován od 9. 1. 2012 do 31. 3. 2013.

docIVP
docŠablona pro tvorbu IVP s metodikou
docNáplň adaptačního kurzu

Informace o projektu:

Název projektu: Rozšiřování kompetencí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.09/04.004 Stručný obsah projektu: Projekt je zaměřen na podporu zkvalitnění výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, na prevenci jejich předčasného odchodu ze vzdělávání založením systému koordinované spolupráce pedagogických a poradenských pracovníků a na další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti uplatňování nových metod a forem práce při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů pro žáky se SPV, kteří jsou zařazováni do běžných tříd. Projekt je také zaměřen na využití e-learningových aplikací. Cílovou skupinu tvoří žáci se SVP SŠDOS. Škola vzdělává tyto žáky jednak jejich začleňováním do běžných tříd, jednak vzděláváním ve třídách samostatně zřízených pro žáky se SVP. Cílovou skupinou jsou také pedagogové školy, kteří s těmito žáky pracují.

Klíčové aktivity:

01 Založení systému koordinované spolupráce pedagogických a poradenských pracovníků
Tato aktivita je v realizaci. Ve škole pracuje od 7.1.2012 školní psycholog, jehož činnost vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách. Jedná se především o konzultační, intervenční a diagnostické činnosti, což znamená např. konzultace v případě výukových a výchovných obtíží a jejich prevence, spoluzajišťování péče o žáky se SPV. Tato aktivita bude probíhat do 31.3.2013.

02 Podpora prevence předčasného odchodu žáků se SVP ze vzdělání
Tato aktivita je plánovaná na září 2012, jejím cílem je usnadnění zapojení žáků do kolektivu formou adaptačního kurzu.

03 Zavádění individuálních vzdělávacích plánů
Tato aktivita je plánovaná na červen-červenec 2012. Učitelé budou vytvářet IVP pro žáky se SVP, kteří jsou zařazovány do běžných tříd formou individuální integrace.

04 Využití e-learningových aplikací ve vzdělávání žáků se SPV
Tato aktivita je ukončena, ve škole byla nakonfigurován e-learningový výukový systém včetně grafického upravení vzhledu a instalace jednotlivých modulů. Do tohoto systému budou učitelé vkládat materiály pro výuku.

05 Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti využití e-learningových aplikací

06 Vzdělávání pedagogických pracovníků pro práci se žáky se SVP, uplatňování nových výukových metod
Tyto aktivity byly ukončeny, učitelé absolvovali školení v těchto oblastech.

07 Využití e-learningu v předmětu ICT pro žáky se SVP

08 Využití e-learningu v předmětu cizí jazyk pro žáky se SVP

09 Využití e-learningu v předmětu společenská výchova pro žáky se SVP
Tyto aktivity jsou realizovány. Učitelé vytváření výukové materiály pro e-learning a ověřují je ve výuce. Aktivity budou probíhat do 31.1.2013.

Informace o projektu:

Název projektu: Rozšiřování kompetencí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.09/04.004

Stručný obsah projektu: V SŠDOS pokračuje projekt financovaný z OP VK, který je zaměřen na podporu zkvalitnění výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, na prevenci jejich předčasného odchodu ze vzdělávání založením systému koordinované spolupráce pedagogických a poradenských pracovníků a na další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti uplatňování nových metod a forem práce při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů pro žáky se SPV, kteří jsou zařazováni do běžných tříd. V současné době probíhá aktivita 03 Zavádění individuálních vzdělávacích plánů. Učitelé absolvovali školení, jak postupovat při zpracování individuálního vzdělávacího plánu pro žáky se SVP. V průběhu července budou zpracovávat tyto plány pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří nastoupí do 1. ročníků od 1.9.2012. V září se také pro tyto žáky uskuteční adaptační kurz, kterého se zúčastní také školní psycholog. Jeho úkolem bude mapovat vznikající vazby ve třídě a napomáhat vytváření třídního kolektivu.

Informace o projektu:

Název projektu: Rozšiřování kompetencí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.09/04.004

Stručný obsah projektu: V SŠDOS pokračuje projekt financovaný z OP VK, který je zaměřen na podporu zkvalitnění výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, na prevenci jejich předčasného odchodu ze vzdělávání založením systému koordinované spolupráce pedagogických a poradenských pracovníků a na další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti uplatňování nových metod a forem práce při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů pro žáky se SPV, kteří jsou zařazováni do běžných tříd. V měsíci září 2012 se v rámci projektu 30 žáků 1. ročníku oboru Kuchař-číšník zúčastnilo adaptačního pobytu v rekreačním středisku Luka v Podhradí nad Dyjí. Tato aktivita měla za cíl usnadnit žákům zapojení do kolektivu a vzbudit jejich zájem o studium, tím je také motivovat k jeho dokončení. Cílem kurzu bylo usnadnit žákům přechod ze základní školy na střední školu, připravit je na jiný styl práce, než na jaký jsou zvyklí a hlavně seznámit je se spolužáky a třídním učitelem. Tohoto soustředění se zúčastnil také školní psycholog, jehož úkolem bylo sledovat vzdělávací potřeby a povahové vlastnosti jednotlivých žáků a vznikající vazby ve skupině. Tyto poznatky budou následně využity pro práci se žáky a volbu vyučovacích metod. Cílem této aktivity je najít pozitiva u každého žáka a ty také náležitě rozvíjet tím způsobem, aby žáci byli co nejlépe motivování k dokončení studia ve zvoleném oboru vzdělání.

Informace o projektu:

Název projektu: Rozšiřování kompetencí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.09/04.004

V SŠDOS byl od 9.1.2012 do 31.3.2013 realizován projekt na podporu zkvalitnění výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, na prevenci jejich předčasného odchodu ze vzdělávání založením systému koordinované spolupráce pedagogických a poradenských pracovníků a na další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti uplatňování nových metod a forem práce při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů pro žáky se SPV, kteří jsou zařazováni do běžných tříd. V rámci projektu se podařilo splnit všechny plánované aktivity, pro žáky se SVP jsou zavedené nové vyučovací předměty včetně zpracovaných studijních opor a je zaveden systém spolupráce pedagogických a poradenských pracovníků.
Ing. Ivana Čermáková, věcný manažer projektu.

esf